Bij de beoordeling volgens het NL Gebiedslabel wordt integraal gekeken naar alle relevante aspecten als het gaat om duurzaamheid.

Onafhankelijke assessoren van geselecteerde ingenieursbureaus beoordelen de gebiedsontwikkeling aan de hand van zeven thema’s en eenentwintig indicatoren. De methodiek wordt jaarlijks gevalideerd.

De methodiek is ontwikkeld in samenspraak met een Wetenschappelijke Raad van Advies (WRvA) bestaande uit  vooraanstaande academici. De WRvA komt minstens een maal per jaar bijeen om de methodieken waar nodig te actualiseren en te valideren.

GEBIEDSONTWIKKELING NIEUWE STIJL

Duurzame gebiedsontwikkeling betekent aandacht voor zaken als klimaatbestendigheid, biodiversiteit en burgerparticipatie. Overheden, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, maar in de praktijk blijken deze lastig te vertalen in concrete stappen. NL Gebiedslabel geeft heldere handvatten om duurzaamheid in elke fase te sturen, te monitoren en in een beheerplan vast te leggen. Het label kent alle mogelijke toepassingsgebieden; van nieuw te ontwikkelen industrieterreinen en woonwijken, tot bedrijfstuinen, schoolpleinen en complete zonneparken!

  • Klimaatbestendigheid
  • Biodiversiteit
  • Burgerparticipatie
  • Energietransitie
  • Borging in beleid

OPDRACHTGEVERS & PARTNERS

Wij werken onder meer samen met: