Hoe weet u hoe u het beste natuurinclusief kunt ontwikkelen? Daarvoor heeft NL Greenlabel het NL Gebiedslabel ontwikkeld. Aan de hand van de thema’s klimaat, biodiversiteit en gezondheid biedt het NL Gebiedslabel een integrale aanpak voor ontwerp, realisatie en beheer. Zo weet u precies waar de kansen liggen voor natuurinclusiviteit en welke investeringen het meeste rendement en resultaat opleveren.

Investeren in groen

Investeren in vergroening van een gebied of terrein levert een win-winsituatie op voor mens en natuur. U verhoogt hiermee de waarde van uw vastgoed en reduceert tegelijkertijd de risico’s op klimaatkosten, die o.a. kunnen ontstaan door wateroverlast, droogte en hittestress. Maar minstens zo belangrijk is dat u hiermee bijdraagt aan een natuurinclusieve leefomgeving: een plek waar mensen, dieren en planten in harmonie met elkaar samenleven. Met investeringen in natuurinclusive maatregelen levert u niet alleen uzelf en uw opdrachtgever, maar ook de samenleving een grote dienst.

Geschikt voor ieder gebied

Het NL Gebiedslabel is ontwikkeld om de duurzaamheid en natuurinclusiviteit van gebieden te kunnen meten en in kaart te brengen. De methodiek is toepasbaar op alle typen gebieden: van woonwijken, bedrijvenparken, zorgcomplexen tot vakantieparken en vastgoedobjecten. Zowel grote gebiedsontwikkelaars als gemeenten en commerciële beheerders van vastgoedportefeuilles maken er gebruik van.

Inzicht op basis van data

Het NL Gebiedslabel is gebaseerd op geactualiseerde data uit ruim 70 databronnen en specialistische menselijke kennis. Daarmee krijgt u zeer nauwkeurig inzicht in de kwaliteit van uw project op het gebied van:

  • hittestress
  • wateroverlast
  • gezondheid
  • geluidshinder
  • biodiversiteit

Elk thema wordt beoordeeld op basis van indicatoren. Op basis van de scores per thema, aangevuld met verdiepende kaartlagen en streefwaarden, ontstaat een gedetaileerd inzicht in de risico’s en kansen voor uw terrein. Met deze inzichten kunt u gericht aan de slag met maatregelen om de kwaliteit van uw terrein te verbeteren en te borgen.

Indicatoren NL Gebiedslabel

Het Register Duurzame Leefomgeving

In 2050 moeten onze steden en dorpen natuurinclusief, klimaatrobuust en energieneutraal zijn. Iedereen die betrokken is bij de leefomgeving moet hiermee aan de slag. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is inzicht in de kwaliteit, kansen en risico’s van uw kavels en vastgoed essentieel.

Via het Register Duurzame Leefomgeving kunt u voor elk gebied of terrein in Nederland een NL Omgevingsscan aanvragen waarmee u snel inzicht krijgt in de stand van zaken op het vlak van biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Op basis van de uitkomsten van de NL Omgevingsscan kunt u in samenspraak met een NL Terreinlabel Expert uw ambitieniveau bepalen en aan de slag.

Uitgelichte projecten