Nieuws & Blog

Samen met Eddy Schabbink (IPC Academy) en Hans Kröder (Learn2improve your planet) heeft NL Greenlabel een uitgebreid artikel in Stadswerk Magazine gepubliceerd over de waarde van natuur binnen de Omgevingswet.

Waardecreatie door natuur binnen de Omgevingswet

Nieuws & Blog

Samen met Eddy Schabbink (IPC Academy) en Hans Kröder (Learn2improve your planet) heeft NL Greenlabel een uitgebreid artikel in Stadswerk Magazine gepubliceerd over de waarde van natuur binnen de Omgevingswet.

Ambities vastleggen

De Omgevingswet komt voort uit de wens van de wetgever om de verschillende bestaande wetgevingen te bundelen en te vereenvoudigen. De veranderingen van het huidige omgevingsrecht, welke de fysieke leefomgeving regelt, biedt een geweldige kans om ambities op het gebied van natuur in een breed gedragen Omgevingsvisie, en dus ook in een Omgevingsplan, voor de fysieke leefomgeving vast te leggen. In het meest recente nummer van Stadswerk Magazine is een artikel gepubliceerd waarin de rol van natuur in dit kader wordt geschetst.

Natuur waarderen

De auteurs betogen dat de Omgevingswet een kans biedt om natuur op gebiedsniveau integraal te beschouwen met grijs (infrastructuur), rood (bebouwing, de woonvisie), blauw (water) en oranje (energie). Door een samenhangende benadering van woningbouw, energietransitie, infrastructuur, water en (stads)natuur kan een veel grotere maatschappelijke en financiële waarde worden gecreëerd. Dit kan echter alleen als de baten van natuur gericht en verstandig worden ingezet.

Procestools binnen de Omgevingswet

Ook benadrukken de auteurs dat procestools zoals NL Gebiedslabel en NL Terreinlabel door gemeentes en provincies kunnen worden ingezet om randvoorwaarden op te stellen en de kwaliteit te borgen. Een dergelijke tool biedt een gemeenschappelijke en integrale taal voor alle betrokkenen, borgt de kwaliteit van bepaalde thema’s en begeleidt het hele traject van ontwerp en omgevingsvergunning tot aan uiteindelijke oplevering. De ontwikkelende partij kan zelf bepalen hoe ze de gestelde normen realiseert. Het gehele proces, van aanvraag tot implementatie, kan hiermee efficiënter doorlopen worden waarbij tegelijkertijd kwaliteit wordt geborgd.

Download het artikel hier.