Nieuws & Blog

NL Greenlabel maakt onderdeel van een brede coalitie onder leiding van IVN die toewerkt naar toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Namens deze coalitie heeft IVN een aanvraag ingediend bij het Groeifonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder de titel 'Werklandschappen van de Toekomst' Het Kabinet zal waarschijnlijk in april 2022 de toekenningen bekend maken.

Werklandschappen van de Toekomst

Nieuws & Blog

NL Greenlabel maakt onderdeel van een brede coalitie onder leiding van IVN die toewerkt naar toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Namens deze coalitie heeft IVN een aanvraag ingediend bij het Groeifonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder de titel 'Werklandschappen van de Toekomst' Het Kabinet zal waarschijnlijk in april 2022 de toekenningen bekend maken.

Kramp Varsseveld

Toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen zijn noodzakelijk om het leef- en werkklimaat in Nederland te verbeteren. Daarom heeft IVN mede namens NL Greenlabel een aanvraag ingediend bij het Groeifonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder de titel ‘Werklandschappen van de Toekomst’ is het Kabinet gevraagd te investeren in kennisontwikkeling over groene bedrijventerreinen waar het prettig werken is en waar de natuurlijke omgeving geen geweld wordt aangedaan maar juist wordt bevorderd.

Het doel van het Groeifonds is het realiseren van toekomstbestendige BNP groei. Bedrijventerreinen zijn hierin een belangrijke economische factor:

  • 30% van de banen is verbonden met bedrijventerreinen (bron: VNO-NCW)
  • Meer dan 100.000 hectare bedrijventerreinen is sterk versteend
  • Er zijn meer dan 3.000 bedrijventerreinen
  • Veel van deze gebieden staan onder druk en worden als weinig aantrekkelijk gezien.

De risico’s door hitte en wateroverlast nemen toe, de bedrijventerreinen zijn veelal de grootste hitte-eilanden op de klimaateffectkaart. Hierdoor kan ook de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen onder druk komen te staan. Onderzoek laat bovendien zien dat productiviteit en ziekteverzuim van medewerkers samen hangt met de fysieke werkomgeving. Tijdens COVID-19 zijn werknemers volop gebruik gaan maken van het groen rondom hun huis. 

Infographic © IVN

Als coalitie willen we de werklandschappen van de toekomst creëren als nieuwe vorm voor bedrijventerreinen.

  • Dit zijn plekken waar mensen graag werken, die gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig en biodivers zijn
  • Het zijn buffers tussen stad en buitengebied met functies voor de stad in het kader van recreatie, wateropvang, verkoeling en smog
  • Deze werklandschappen vervullen een (inter)nationale ambassadeursrol en zetten een nieuwe standaard voor de toekomst

Oftewel van grijs en onaantrekkelijk naar gezonde groenblauwe werklandschappen! 

Om deze beweging in gang te zetten investeren we in op innovatie en kennisontwikkeling. Ons doel is toekomstbestendigheid; we kiezen voor een brede en integrale benadering. We werken samen met coalities rondom energietransitie en circulariteit en streven naar integrale en multifunctionele oplossingen.

De coalitie wordt gevormd door:

Overheden: Ministerie van BZK, Ministerie van LNV, Ministerie van I&W, provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Drenthe, Friesland.


Koepelorganisaties bedrijven en bedrijventerreinen: VNO-NCW en MKB Nederland, MVO Nederland, stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen), Stichting SKBN (Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland

Onderwijsorganisaties: Yuverta (Wellantcollege, Helicon en Citaverde), Centre of Expertise Groen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland), Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Delft.

Hoveniers en groenvoorzieners, ingenieursbureau’s, bouwers: Brancheorganisatie VHG, Koninklijke Ginkel Groep, Dolmans Landscaping Group, idverde Nederland, Donker Groep, TAUW, Arcadis, Heijmans N.V.

Kennis, netwerk- en projectparners: RIVM, NL Greenlabel, Stec Groep, RIVM, Stadswerk, Business Design Agency, Kim van der Leest, NextGreen, Next2Company, RvO DuurzaamDoor

NGO’s: Vogelbescherming, Natuur- en Milieufederaties, Steenbreek, IVN Natuureducatie.