Ecofactorij & Harselaar-Oost, provincie Gelderland

Projecten

Naast dat de provincie Gelderland werkt aan het vergroenen van bedrijventerreinen in het kader van klimaatadaptatie en gezondheid, wil de provincie Gelderland vanuit het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit biodiversiteit en het aantal bomen op bedrijventerreinen vergroten. Met het NL Gebiedslabelproces wordt de biodiversiteitsbevordering op een laagdrempelige manier inzichtelijk gemaakt.

Ook wordt er gekeken naar andere aspecten die belangrijk zijn voor biodiversiteit, zoals de verbinding met andere natuur, de waterkwaliteit, natuurinclusief bouwen, eventuele hinder en het beheer. Om de samenhangende duurzaamheid van de buitenruimte inzichtelijk te maken en kansen te zoeken voor zowel milieu, mens als natuur neemt NL Greenlabel ook andere duurzaamheidsaspecten mee. Voor de bedrijventerreinen Ecofactorij in de gemeente Apeldoorn en Harselaar-Oost in de gemeente Barneveld hebben we een nulmeting uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de samenhangende duurzaamheid en prestatie op biodiversiteit. Vervolgens zijn we in een werksessie, op basis van de eerdere inzichten gaan kijken hoe de bedrijventerreinen verduurzaamd kunnen worden. Daarnaast gaan we met vier ondernemers aan de hand van het NL Terreinlabel kijken hoe hun kavel verduurzaamd kan worden.

Ecofactorij

De Ecofactorij lijkt een duurzamer bedrijventerrein te zijn dan een traditioneel bedrijventerrein. Echter waren de originele ambities voor het terrein hoger dan de gerealiseerde kwaliteit. Daarom doet dit bedrijventerrein mee aan het NL Gebiedslabelproces om alsnog invulling te geven aan deze ambitie. Op de Ecofactorij is behoefte aan vergroening en bij voorkeur aan een Tiny Forest, maar er is weinig ruimte voor dit groen. Daarom hebben we voorgesteld om langs een watergang een groene verbindingszone “Tiny Forest Path” te creëren waar medewerkers van de bedrijven een lunchwandeling langs kunnen maken en wat voor de natuur als verbinding gebruikt kan worden. Op dit moment kijken de gemeente, ondernemers, provincie en het waterschap hoe dit Tiny Forest Path gerealiseerd kan worden.

Harselaar-Oost

Harselaar-Oost is een traditioneel bedrijventerrein waar de ruimte efficiënt is ingedeeld. Het gevolg hiervan is dat het terrein veel verharding en weinig groene of open ruimte heeft. Door gebiedsgebruikers wordt het niet als een aantrekkelijke werkplek beleefd. Op het gebied van duurzaamheid van de buitenruimte zijn er grote uitdagingen. De traditionele efficiënte inrichting heeft gevolgen voor de kwaliteit van het gebied voor zowel de mens als de natuur. Echter de potentie om te verduurzamen is wel groot. Door de schaarse ruimte zal vooral gekeken moeten worden naar ruimte efficiënte maatregelen die op meerdere aspecten kwaliteit toevoegen (dubbelfuncties).

Onze rol

 • Ambitiebepaling
 • Nulmeting
 • Werkatelier
 • 4x Terreinlabel
 • Menukaart maatregelen

Resultaat

 • Inzicht in (sub) indicatoren van het NL Gebiedslabel
 • Gemeenschappelijke ambitie voor bedrijventerreinen provincie Gelderland
 • Onafhankelijke toets van de bestaande situatie van het bedrijventerrein.
 • Inzicht in mate samenhangende duurzaamheid van de buitenruimte van het bedrijventerrein.
 • Bewustwording onder ondernemers van het bedrijventerrein.
 • Door een brede groep stakeholders uit te nodigen wordt met een frisse blik naar de 2 bedrijventerreinen gekeken vanuit het kader van het NL Gebiedslabel.
 • Inzicht in toe te passen maatregelen voor de bedrijventerreinen