Stadshart, Alphen aan den Rijn

Projecten

Alphen aan den Rijn heeft de ambitie uitgesproken om een (inter)nationaal voorbeeld te zijn als het gaat om stedelijke vergroening. Mens en natuur staan centraal in dit beeld. Daarbij vervult natuur niet enkel een decoratieve functie, maar levert daadwerkelijk een bijdrage aan het realiseren van een gezond leef- en vestigingsklimaat.

Mens en natuur staan centraal in dit beeld. Daarbij vervult natuur niet enkel een decoratieve functie, maar levert daadwerkelijk een bijdrage aan het realiseren van een gezond leef- en vestigingsklimaat.

Dit is geheel in lijn met de visie van NL Greenlabel op de rol van natuur in de stad. Thema’s als gezondheid, klimaatadaptatie en beeldkwaliteit profiteren enorm van een natuurinclusieve en integrale benadering. De diensten die de natuur gratis aan de mens levert, worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd.

De focus zal liggen op het stadshart van Alphen, het gebied binnen de autovrije zone. De huidige situatie  van dit gebied zal middels een nulmeting op het gebied van integrale duurzaamheid in kaart worden gebracht. Daarnaast zal met stakeholders gezocht worden naar nieuwe verdienmodellen waarbij de ecosysteemdiensten centraal staan. Het plan van aanpak voor de verduurzaming van het Stadshart zal dan ook met de stakeholders en de werkgroepen verder worden uitgewerkt. Doel is om te komen tot een pakket maatregelen die Alphen aan den Rijn in totaliteit gaan versterken op het gebied van integrale verduurzaming.

Onze rol

  • NL Quickscan, inclusief stakeholdersbijeenkomst
  • NL Gebiedslabel Stadshart Alphen aan den Rijn
  • Kosten-batenanalyse

Resultaat

  • Indicatieve score (nulmeting)
  • voorlopige score (beoordeling ontwerpfase)
  • definitieve score (beoordeling realisatiefase)

Score

Score A