Stadshart, gemeente Alphen aan den Rijn

Projecten

Alphen aan den Rijn heeft de ambitie uitgesproken om een (inter)nationaal voorbeeld te zijn als het gaat om stedelijke vergroening. Mens en natuur staan centraal in dit beeld. Daarbij vervult natuur niet enkel een decoratieve functie, maar levert daadwerkelijk een bijdrage aan het realiseren van een gezond leef- en vestigingsklimaat.

Bij de toekomstige herinrichting van de stadskern staan de baten van het groen voor klimaatadaptatie centraal. Allereerst wordt verkend waar en hoeveel groen nodig is om het stadshart te verkoelen. Vervolgens is gekeken hoeveel geld het oplevert zodra dit groen wordt gerealiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan dalende gezondheidskosten, reductie van riooloverstort, versterking van sociale cohesie, etc. Vervolgens is pas in kaart gebracht hoeveel dit groen gaat kosten.

Dit is geheel in lijn met de visie van NL Greenlabel op de rol van natuur in de stad. Het is geen kostenpost, maar een meerwaarde die zich niet alleen economisch laat beschrijven, maar ook sociaal, ecologisch en klimaatadaptief. Ook thema’s als gezondheid en beleving profiteren enorm van een natuurinclusieve en integrale benadering.

De focus zal liggen op het stadshart van Alphen, het gebied binnen de autovrije zone. De huidige situatie van dit gebied zal middels een nulmeting op het gebied van integrale duurzaamheid in kaart worden gebracht.

Daarnaast zal met stakeholders gezocht worden naar nieuwe verdienmodellen waarbij de ecosysteemdiensten centraal staan. Het plan van aanpak voor de verduurzaming van het Stadshart zal dan ook met de stakeholders en de werkgroepen verder worden uitgewerkt. Doel is om te komen tot een pakket maatregelen die Alphen aan den Rijn in totaliteit gaan versterken op het gebied van integrale verduurzaming.

Onze rol

  • NL Quickscan, inclusief stakeholdersbijeenkomst
  • NL Gebiedslabel Stadshart Alphen aan den Rijn
  • Kosten-batenanalyse

Resultaat

  • Indicatieve score (nulmeting)
  • voorlopige score (beoordeling ontwerpfase)
  • definitieve score (beoordeling realisatiefase)